stichting sociale christendemocratie

Over de stichting

Veelgestelde vragen

De Stichting Sociale Christendemocratie heeft als doel om de christendemocratie vooruit te helpen met ideeënontwikkeling en het werven en ondersteunen van christendemocraten en christendemocratisch talent.

De rijke christendemocratische traditie is bij uitstek een stabiel fundament voor nieuwe politieke ideeën. Er is bovendien een rijk reservoir van goedwillende, talentvolle en competente mannen en vrouwen met goede ideeën die de christendemocratie zeer zijn toegedaan.

Het is ons doel om dit talent te activeren. Het is eveneens ons doel om de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om met dit talent de nieuwe politieke antwoorden te formuleren voor de grote uitdagingen waar ons land de komende jaren mee te maken gaat krijgen.

Dit doen we onder andere via onze denktank, seminars en scholingsactiviteiten waarin we samenwerken met deskundigen om de uitdagingen van onze tijd te analyseren en goede ideeën uit te werken tot bruikbare politieke plannen. We gaan daarbij voorbij aan de waan van de dag en kijken verder dan de eerstvolgende peiling, maar verliezen het politieke aspect niet uit het oog. Onder andere in onze politieke cafés lichten wij onze ideeën toe en gaan wij in discussie met politiek geïnteresseerden. 

Eind 2019 is de Stichting Sociale Christendemocratie opgericht door een groep bezorgde  christendemocraten als reactie op de toenemende maatschappelijke onrust en de onmacht van de politieke partijen om die onrust weg te nemen. 2019 kenmerkte zich door de vele protestacties. Op het Malieveld demonstreerden boeren, leraren en verplegers. Hun protest richtte zich niet alleen tegen de overheid , maar ook – en dat was nieuw – tegen de eigen belangenorganisaties, het zogenaamde maatschappelijk middenveld. Deze belangenorganisaties, die traditioneel de brug slaan tussen samenleving en overheid en zorgen voor maatschappelijke vrede, zijn verstatelijkt en steeds verder af komen staan van de samenleving en van de mensen van wie zij de belangen vertegenwoordigt. En dit is zorgwekkend, omdat er sprake is van toenemende tegenstellingen binnen de samenleving. Om deze tegenstellingen te overwinnen zijn nieuwe politieke ideeën nodig die een breed draagvlak en sociale vrede in de samenleving kunnen bewerkstelligen. In het huidige politieke landschap is aan dergelijke ideeën bepaald geen overvloed. Ideeënarmoede heerst in het politieke midden. De Stichting Sociale Christendemocratie is uit noodzaak geboren om deze ideeënarmoede tegen te gaan. Ons appèl  fungeert als uitgangspunt en vanuit deze probleemanalyse werken we aan nieuwe langetermijnoplossingen voor Nederland.

De Stichting Sociale Christendemocratie is een initiatief uit de samenleving van betrokken christendemocraten. Veel sympathisanten en vrijwilligers zijn CDA-lid. Ze zijn naast hun professionele baan in de vrije tijd politiek actief, bijvoorbeeld als raadslid of bestuurslid van een lokale afdeling of vervullen als expert de functie van geheugen en geweten binnen de christendemocratie.  Contact met het Stichtingsbestuur kunt u hier opnemen.

Nee, de Stichting Sociale Christendemocratie is een zelfstandige rechtspersoon en is niet een aan de politieke vereniging CDA gelieerde (deel-)organisatie. De Stichting Sociale Christendemocratie ontvangt geen subsidie van het CDA, maar is financieel zelfstandig. Hierdoor behoudt de Stichting haar onafhankelijkheid en kritische blik. Het werk dat de Stichting Sociale Christendemocratie doet is dienend aan de christendemocratie en helpt daarmee direct en indirect ook het CDA en CDA-politici. Omdat we geen onderdeel uitmaken van het CDA trekt de Stichting Sociale Christendemocratie ook sympathisanten en deskundigen aan die geen lid (meer) zijn van het CDA, maar de christendemocratie wel een warm hart toedragen.

We organiseren lezingen, politieke cafés en scholingsactiviteiten (bijvoorbeeld een zomerschool). Al onze activiteiten hebben als gemeenschappelijke deler het versterken van de christendemocratie.

De politieke cafés organiseren we door heel Nederland. Kernvraag op de avonden is: ‘Waarheen met de christendemocratie?’ Zowel CDA-leden als niet leden zijn op deze avonden welkom hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Ja, onze politieke cafés zijn publiek toegankelijk. In verband met Coronaregels en zaalcapaciteit vragen we geïnteresseerden zich aan te melden via dit e-mailadres. Voor bepaalade scholingsactiviteiten kunnen specifieke toelatingsvereisten gelden. Deze worden op voorhand gecommuniceerd.

De Stichting Sociale Christendemocratie is financieel zelfstandig door giften en donaties en andere (periodieke) financiële steun van sympathisanten en donateurs.

Het analyseren van fundamentele kritiek op wat er mis is in de huidige samenleving en het formuleren van betere antwoorden op de grote problemen van vandaag is een arbiedsintensief proces. Uw financiële bijdrage helpt ons daarbij. Meer hierover, leest u hier.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief  via de website of ons volgen op Twitter.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten. Je kunt je op elke moment uitschrijven. Bekijk onze privacyverklaring om te zien hoe we met je gegevens omgaan.

.

Publicaties

Informatie over de ANBI status (in aanvraag), het beleidsplan en de jaarstukken kunt u hier vinden.

lever een bijdrage

Alle beetjes helpen...